Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

 

Fyzikálny ústav

Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov
Slovenská akadémia vied

Budova Chemického ústavu SAV, kancelária 413

Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

tel: 02 2091 0707, 0711

e-mail: plesch at savba.sk

 

Plesch 013_pp

 

 

Hosťujúci na pracovisku:

Masarykova univerzita

Ústav výpočtovej techniky

 

 

 

Vedecké výsledky

Publikácie a citácie

 

 

 

 

Súťaž pre stredoškolských študentov

 

Turnaj mladých fyzikov na Slovensku

Medzinárodný Turnaj mladých fyzikov

 

Súťaž pre študentov do 16 rokov veku

Olympiáda mladých vedcov

 

 

 

 

English